Our Music Conference

 

OUR EFFORTS HAS ACHIEVED GLORIOUS RECORD- ALL THE FOLLOWING LEGENDS
PARTICIPATED IN OUR MUSIC CONFERENCE – TIME TO TIME

 

VOCAL

 

Ustad Fayaz Khan                                                        Vidushi Heerabai Baredekar

Pt. V.R.Pattwardhan                                                                 Vidushi Rasulan Bai

Pt. Ratan Jhankar                                                          Vidushi Gangu Bai Hungal

Pt. D.V.Paluskar                                                                     Vidushi Manik Verma

Ustad Amir Khan                                                                 Vidushi Saraswati Rane

Ustad Bade Gulam Ali Khan                                                 Vidushi Meera Banerjee

Pt. Mohini Mohan Misra                                                     Vidushi Ashrukana Ghosh

Sangeetacharya Tarapada Chakraborty                            Vidushi Aparna Chakraborty

Ustad Najakat Ali                                                                  Vidushi Malabika Khan

Ustad Salamat Ali                                                                      Pt. Pratap Narayan

Pt. Moniram Pandit                                                                         Pt. A. T. Kanan

Ustad Nasir Ahmed Khan                                                              Sri Pahari Sanyal

Pt. Anath Bose                                                                         Vidushi Deepali Nag

Pt. Jaisraj Pandit                                                                 Vidushi Kishori Amenkar

 

 

STRING

 

Ustad Enayet Khan                                                                  Ustad Bismillah Khan

Pt. Lakkhan Bhattacharya                                                           Pt. Pannalal Ghosh

Ustad Hafij Ali Khan                                                          Pt. Randhika Mohan Moitra

Ustad Vilayat Khan                                                    Pt. Mantu Banerjee (Harmonium)

Ustad Imrat Khan                                                                        Pt. Ramnath Mishra

Pt. Ravi Shankar                                                                                 Pt. D. T. Joshi

Ustad Ali Akbar Khan                                                                     Pt. Nikhil Banerjee

Pt. V. G. Jog                                                              Vidushi Sisir Kana Dhar Chowdhury

Ustad Amir Khan (Sarod)                                                                  Smt. Kalyani Roy

Pt. Moni Lal Nag                                                                                   Pt. Gokul Nag

Ustad Halim Zafar Khan                                                                    Smt. Jaya Biswas

 

TABLA

 

Pt. Anokhelal Misra                                                                Pt. Shanta Prasad Misra

Pt. Ramji Missir                                                                                Pt. Kanai Dutta

Ustad Keramatullah Khan                                                              Pt. Ramgopal Misra

Pt. Shyamal Bose                                                                           Pt. Shankar Ghosh

Pt. Nikhil Ghosh                                                                        Pt. Swapan Chowdhury

 

DANCE

 

Roshan Kumari                                                                                    Gopi Kishan

Bela Arnab                                                                              Sreelekha Mukherjee

Bandana Sen                                                                 Banasree Misra (Mukherjee)

Paushali Mukherjee                                                                      Sumitra Mukherjee

Madhumita Roy                                                                            Dr. Malabika Mitra

Pt.Rajendra Gangani                                                                                              Smt. Maya Chatterjee